Úvodná stránka Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

info(at)ultralux-ce(dot)com1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu UltraLux.sk môžu uskutočňovať fyzické alebo právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.2. POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ
Zákazník si môže prostredníctvom internetového obchodu UltraLux.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „Objednať balenie“.

Po objednaní tovaru stlačením tlačidla „Objednať balenie“ a zadaní počtu balení, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v internetovom obchode UltraLux.sk. Pri registrácii je zákazník povinný pravdivo vyplniť osobné údaje, ktoré od neho internetový obchod UltraLux.sk vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu internetového obchodu UltraLux.sk a Prevádzkovateľ ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v internetovom obchode UltraLux.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná prostredníctvom internetového obchodu UltraLux.sk. Internetový obchod UltraLux.sk zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a Prevádzkovateľom internetového obchodu UltraLux.sk a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku.

V internetovom obchode UltraLux.sk je možné objednať len celé balenia, veľkosť balenia je uvedená pri každom tovare.

Internetový obchod UltraLux.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie a pod.) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.3. PLATOBNÉ PODMIENKY
Ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Zákazník môže na úhradu objednávky použiť niektorú z priamych platieb, ktoré sú dostupné z jeho vytvorenej objednávky. Ide o platobné portály Tatrapay, Cardpay a PayPal.4. DODACIE PODMIENKY A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU
Internetový obchod UltraLux.sk sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od uhradenia tovaru.

Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, Prevádzkovateľ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje do 30 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v internetovom obchode UltraLux.sk ako miesto doručenia. Prevádzkovateľ dodá tovar zákazníkovi na náklady zákazníka (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Ak si však zákazník zásielku nepreberie bude zákazníkovi účtovaný poplatok za opätovné dodanie zásielky.

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by mal zákaznik počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Prevádzkovateľ nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

Cena dopravy
Kuriér - platba vopred 10.00 €
Opakované doručenie tovaru 25.00 €
Kuriér – doručenie v rámci EU (mimo územia SR) dohodou

Tovar vieme na vyžiadanie doručiť aj do inej krajiny. Podmienkou je platba prevodom na náš účet. Doručenie v rámci Európy štandarnou poštovou službou je spoplatnené sumou podľa kurierskej služby.5. STORNO OBJEDNÁVKY
Storno objednávky zo strany zákazníka
Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailom na adrese storno(at)ultralux(dot)sk v prípade, že cena ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota podľa článku 5, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "tovar je iba na záväznú objednávku" aj storno poplatok vo výške 100% z jeho ceny. Pri stornovaní objednávky po prevzatí tovaru, zákazník postupuje podľa článku 7.

Storno objednávky zo strany Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch ak: nie je možné z technických príčino tovar dodať v požadovanej lehote, či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Prevádzkovateľ bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 30 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.6. POUČENIE O PRÁVE ZÁKAZNÍKA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY
Zákazník (len fyzická osoba - nepodnikateľ) má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si prostredníctvom internetového obchodu UltraLux.sk kúpil tovar, ktorý už rozbalil.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne e-mailom na adrese odstupenie(at)ultralux(dot)sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar Prevádzkovateľovi spôsobom vopred dohodnutým s Prevádzkovateľom, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom, štítkami, visačkami a pod. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.7. REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku Prevádzkovateľa. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť u Prevádzkovateľa. Pri uplatnení práva na opravu doruči zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list.

V prípade, ak reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením tovaru, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením tovaru, nevhodným ošetrovaním výrobku, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do tovaru inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.8. NEPREVZATÉ ZÁSIELKY
V prípade neprevzatia zásielky zákazníkom si UltraLux.sk vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zmluvnú pokutu vo výške ceny prepravy. V prípade, že ide o tovar, ktorý sa pre zákazníka individuálne objednával predajca si vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zmluvnú pokutu vo výške 100% z ceny tovaru. Na túto čiastku mu bude vystavená faktúra a zaslaná na jeho adresu. Túto je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 14 dní. Ak tak neurobí, bude voči nemu zahájené súdne a následne exekučné konanie.

Ak si zákazník bude priať opäť poslať tú istú neprevzatú zásielku, UltraLux.sk bude od neho požadovať platbu vopred na na účet, kde si UltraLux.sk pripočíta aj náklady spojené s vrátenou zásielkou. V tomto prípade bude zmluvná pokuta odpustená a následne zrušená.

Po každom odoslaní zásielky, obdrží zákazník do mailu informáciu o expedovaní, ktorá obsahuje aj číslo balíka. Ak zákazník neobdrží oznámenie od kuriérskej služby, že mu prišiel balík, s číslom balíka sa musí ísť informovať u kuriérskej služby, ktorá je povinná mu podľa čísla zásielky balík vyhľadať a vydať.2013 © ULTRA LUX Central Europe. Všetky práva vyhradené.
Tvorba web stránok a e-shopov    WSD | Technology & Solutions